This post is also available in: nlNederlands (Dutch)

Informatiedocument

Esentiële beleggersinformatie

Dabbl App Bond

 

 

 

De Dabbl App Bond is een initiatief van:

Dabbl Nederland B.V.
Pietersbergweg 283
1015 BM, Amsterdam
Website: www.dabbl.nl

Disclaimer

Dabbl Nederland B.V. geeft effecten uit in de zin van artikel 5:2 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Er is geen sprake van prospectustoetsing door de AFM als bedoeld in artikel 5.2 Wft. De Aanbieder heeft geen vergunningplicht ingevolge de Wft. en staat niet onder toezicht van de AFM omdat de Vrijstellingsregeling Wft. van art. 53 lid 2 geldt en er is dan geen prospectustoetsing vereist. Er is een vrijstelling van toepassing op deze propositie, die valt buiten toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wegens de grens van €5 miljoen.

Voor meer informatie omtrent vrijstellingen en toezicht verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Dit document is opgesteld op 28 januari 2019.
Dit document helpt u de risico’s, de kosten en het rendement van de belegging beter te begrijpen. Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.

Wat wordt er aangeboden en door wie?

De Dabbl App Bond is een obligatie op initiatief van en wordt aangeboden door Dabbl Nederland B.V. De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de Dabbl App Bond.

Dabbl Nederland B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht en heeft als doel het uitgeven van obligaties ter financiering van het werkkapitaal voor de Dabbl App en de marketing en sales activiteiten voor het aanbieden van de Dabbl App in Nederland en andere Europese landen.

De website van de aanbieder is: www.dabbl.nl

Wat zijn de belangrijkste risico’s voor u als belegger?

Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger het risico. Het aangeboden of te verwachte rendement op de participaties is afhankelijk van de winst die Dabbl Nederland B.V. maakt. Dit is met name afhankelijk van het resultaat van Dabbll Group Ltd, gevestigd in Engeland. De kans bestaat dat de winst lager is dan verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, waardoor u mogelijk minder rendement krijgt uitgekeerd of zelfs uw gehele inleg of een deel daarvan verliest.

De belangrijkste redenen waardoor Dabbl Nederland B.V. mogelijk niet in staat is het aangeboden of te verwachten rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn:

Tegenvalende resultaten

Wanneer er voor een langere periode sprake is van een slecht beursklimaat en de markt onder druk staat, is er minder interesse in beleggen. Daardoor zullen er minder gebruikers zijn voor de Dabbl App. Hierdoor zouden de resultaten van Dabbl Nederland B.V. lager dan verwacht kunnen zijn.

Hogere kosten

Veranderingen in wet- en regelgeving kunnen invloed hebben op de omzet. Hierdoor zouden de kosten van Dabbl Nederland B.V. hoger kunnen uitvallen dan verwacht.

De obligaties zijn niet verhandelbaar op een beurs of platform en daardoor beperkt verhandelbaar. Dat betekent dat er mogelijk geen koper is voor uw participatie als u tussentijds van uw belegging af wilt. U loopt dan dus het risico dat u niet op het door u gewenste moment uw geld terug kan krijgen en uw belegging langer aan moet houden of uw participatie voor een lagere prijs moet verkopen.

Er bestaan ook andere belangrijke risico’s.
Meer informatie over deze risico’s vindt u in dit document onder het kopje:
“Nadere informatie over de risico’s”.

Wat is de doelgroep van deze belegging?

De Dabbl App Bond wordt aangeboden aan zowel particuliere als professionele beleggers. De Dabbl App Bond is geschikt voor beleggers die willen beleggen in bedrijfsobligaties en bekend zijn met beleggen. De Dabbl App Bond is niet geschikt voor beleggers die een relatief groot deel van hun vermogen in deze obligatie beleggen en voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van het rendement en zich niet kunnen veroorloven de volledige inleg of een deel daarvan te verliezen.

Wat voor belegging is dit?

U belegt in een obligatie door vreemd vermogen ter beschikking te stellen aan Dabbl Nederland B.V..

 • De nominale waarde van de participaties is € 1.000 per obligatie.
 • De intrinsieke waarde van de participaties is € 1.000 per obligatie bij uitgifte van de obligaties.
 • De prijs van de obligatie is € 1000 per obligatie.
 • Deelname is mogelijk vanaf 5 obligatie dus vanaf € 5.000.
 • De datum van uitgifte van de obligaties is vanaf 28 januari 2019.
 • De looptijd van de obligatie is drie jaar.
 • De rente op de obligatie is 7,25% per jaar.

Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje:
“Nadere informatie over het rendement ”.

Wat zijn de kosten voor u als belegger?

Over uw inleg betaalt u 2% emissiekosten. Bovenop uw inleg betaalt u daardoor maximaal € 50 aan emissiekosten per Obligatie.

Waar wordt uw inleg voor gebruikt?

Van elke euro van uw inleg wordt €0,09 gebruikt om kosten te dekken. €0,91 wordt geïnvesteerd in het werkkapitaal van Dabbl Nederland B.V.. Uw inleg behoort tot het vermogen van Dabbl Nederland B.V..

Meer informatie over het gebruik van de inleg kunt u vinden onder het kopje:
“Nadere informatie over de besteding van de opbrengst”.

Nadere informatie over de belegging

In dit onderdeel van het document vindt u nadere informatie over de aanbieding en de aanbieder. Hiermee krijgt u meer inzicht in de specifieke risico’s, de kosten, en het rendement van de aanbieding. Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.

De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de obligaties. De uitgevende instelling is een Besloten Vennootschap naar Nederlands recht, opgericht op 24 december 2018 en gevestigd in Amsterdam onder het KvK nummer73423270. Het adres van de uitgevende instelling is:
Pietersbergweg 283, 1105 BM Amsterdam. De website van de uitgevende instelling is: www.dabbl.nl.
De website waaronder de Dabbl App Bond wordt aangeboden is: www.dabbl.nl.

Contactpersonen: Mark Ackred en Frans Ooiman. Contact via info@dabbl.nl

De bestuurders van Dabbl Nederland B.V. zijn de heer Mark Ackred en Frans Ooiman (zelfstandig bevoegd). De aanbieder Dabbl Nederland B.V. heeft meerdere aandeelhouders. Oprichter en groot aandeelhouder is Mark Ackred.

De belangrijkste activiteit van de uitgevende instelling is het uitgeven van een obligatielening en het op de Nederlandse en Europese markt brengen van de Dabbl App.

Nadere informatie over de risico’s
Algemeen

Aan ondernemen zijn risico’s verbonden. De realisatie van onze ondernemingsdoelstellingen is onder meer afhankelijk van externe economische factoren, onvoorspelbaarheid  van  marktontwikkelingen, calamiteiten en menselijke factoren. Het risico bestaat dat wij niet kunnen betalen omdat wij failliet gaan. Dit betekent dat het kan zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste risico’s verbonden aan onze doelstellingen.

Marktrisico

Het risico bestaat dat uw inleg teniet gaat omdat de waarde van de beleggingen lager is dan verwacht. Dit betekent dat geen of lager rendement behaald wordt of de waarde van uw participatie lager dan de nominale waarde wordt.

Belangenconflicten

Er is een risico dat belangen van de beheerder conflicteren met de belangen van de beleggers omdat de beheerder recht heeft op een management fee en belang heeft bij het in stand houden van de onderneming.

Exit risico

Er is een risico op lager rendement wanneer er op het moment van aflossing van de obligatie onvoldoende liquide middelen beschikbaar zijn door tegenvallende inkomsten uit het beleggingsobject. Dit betekent dat er in dat geval later dan verwacht of tegen een andere koers dan verwacht afgelost zal worden.

Nadere informatie over de besteding van de opbrengst

De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt € 2.500.000. Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle participaties wordt ingeschreven. De minimale opbrengst is niet nader vastgesteld. De opbrengst wordt gebruikt als werkkapitaal voor Dabbl Nederland B.V..

Benodigd werkkapitaal Vennootschap € 300.000
Storting kapitaal beleggingsobject € 2.200.000
Totale investering € 2.500.000

Fondskosten:

Notaris kosten € 5.000
Accountant en juristen € 12.475
Opstellen stukken € 31.250
Structureringskosten € 50.000
Marketingkosten € 125.000 +
Initiële Fondskosten € 223.725

Totale investering € 2.423.725
Liquiditeitsreserve € 76.275 +
Obligatielening € 2.500.000

De uitgevende instelling heeft naast de kosten met betrekking tot de investering geen andere kosten welke ten laste van de belegger worden gebracht.

Nadere informatie over het rendement
 • Het rendement wordt uitgekeerd in de vorm van rente.
 • Het rendement bedraagt 7,25% per jaar.
 • De belegger ontvangt de rente per kwartaal achteraf.

De hoogte van de uitkering is volledig afhankelijk van het resultaat van het beleggingsobject over de gehele looptijd. De investering levert niet genoeg inkomsten op vóór de eerste uitbetalingsdatum om uit die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden.
Er zijn naast de beleggers geen andere personen die inkomsten (anders dan als bedoeld onder ‘kosten’) ontvangen uit de investering.

Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling

De uitgevende instelling is pas onlangs opgericht en beschikt nog niet over financiële informatie. Het gestort kapitaal bij oprichting bedroeg € 1,-. Het overig benodigde werkkapitaal wordt gefinancierd met vreemd vermogen door het plaatsen van de obligatie van € 2.500.000

Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving

De aanbiedingsperiode begint op 28 januari 2019 en eindigt op 30 juni 2019.
De plaatsingsdatum van de obligaties is 1 juli 2019, indien het fonds eerder is volgetekend zal de plaatsing eerder plaatsvinden.

Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven:

 1. Middels een papieren deelnameformulie
  Het deelnameformulier kan worden geraadpleegd op en gedownload worden via de Website van de Beheerder: www.dabbl.nl
 1. Middels een Online inschrijfproces
  Het Online Inschrijfproces kan gevonden worden op de Website van de Beheerder: www.dabbl.nl

Privacy

We know that you are concerned with how we deal with your personal information. This privacy statement sets out our current policies and demonstrates our commitment to your privacy. Our privacy policy may change at any time in the future for compliance purposes. You agree to revisit this page regularly and your continued access to or use of the Website will represent your consent to these changes.
Purpose of the Data processing

We are required to maintain certain personal data about individuals for the purposes of satisfying our operational and legal obligations (to open an account, client due diligence, money laundering prevention, transact business effectively and to safeguard your assets and your privacy).

We recognise the importance of correct and lawful treatment of personal data as it helps to maintain confidence in our organisation and to ensure efficient and successful outcomes when using this data.

We only use personal information as legally appropriate to provide you with a high quality of service and security. We may use the personal data collected from you to verify your identity and contact information. We may also use this information to establish and set up your trading account, issue an account number and a secure password, maintain your account activity, and contact you with account information. This information helps us improve our services, satisfy financial regulation and inform you about new products, services or promotions that may be of interest to you.

Personal data may consist of data kept on paper, computer or other electronic media; all of which is protected under the GDPR.
Principles of the Data processing

All data is:

 • Fairly and lawfully processed;
 • Processed with specified legal basis;
 • Adequate, relevant and not excessive;
 • Not kept for longer than necessary;
 • Accurate;
 • Processed in accordance with the individual’s (data subject’s) rights;
 • Secure; and
 • Not transferred to other countries without adequate protection.
Personal Data We Collect

We may collect and process the following data about you:

 • Information that you provide by filling in forms on our Website;
 • Up-to-date data about yourself and your identity, if you register your personal details for our services; and
 • Details of your visits to our Website (including, but not limited to, traffic data, location data, weblogs and other communication data, and the resources that you access).
Our affiliates and partners

We may share information with affiliates if the information is required to provide the product or service you have requested, or to provide you with the opportunity to participate in the products or services our affiliates offer. We may also forge partnerships and alliances, which may include joint marketing agreements, with other companies who offer high-quality products and services that might be of value to our Customers.

To ensure that these products and services meet your needs and are delivered in a manner that is useful and relevant, we may share some information with partners, affiliates and alliances. This allows them to better understand the offers that are most relevant and useful to yourself. The use of your personal information is limited to the purposes identified in our relationship with the partner or affiliate.

Non-affiliated third parties.

We do not sell, license, lease or otherwise disclose your personal information to any third party for any reason, except as described below.

We reserve the right to disclose your personal information to third parties when required to do so by law to regulatory, law enforcement or other government authorities. We may also disclose your information as necessary to credit reporting or collection agencies. We may also disclose your information to non-affiliated third parties if it is necessary to protect the Company’s rights or property.

To help us improve our services to you, we may engage another business to help us to carry out certain internal functions such as account processing, fulfilment, client service, client satisfaction surveys or other data collection activities relevant to our business. We may also provide a party with Customer information from our database to help us to analyse and identify Customer needs and notify Customers of product and service offerings.

Use of the shared information is strictly limited to the performance of the task we request and for no other purpose. All third parties with which we share personal information are required to protect personal information in a manner similar to the way we protect personal information. We use a variety of legal mechanisms, including contracts, to help insure your rights and protections.
Restriction of responsibility.

If at any time you choose to purchase a product or service offered by another company, any personal information you share with that company will no longer be controlled under our Privacy Policy. We are not responsible for the privacy policies or the content of sites we link to and have no control of the use or protection of information provided by you or collected by those sites.

Whenever you elect to link to a co-branded Web site or to a linked Web site, you may be asked to provide registration or other information. Please note that the information you are providing is going to a third party, and you should familiarise yourself with the privacy policy provided by that third party.
Access to Personal Data.

All individuals who are the subject of personal data held by us are entitled to:

 • Ask what information we hold about them and why;
 • Ask how to gain access to it;
 • Be informed how to keep it up to date;
 • Have inaccurate personal data corrected or removed;
 • To receive the personal data concerning them, which they have previously provided;
 • Prevent us from processing information or request that it is stopped if the processing of such data is likely to cause substantial, unwarranted damage or distress to the individual or others.;
 • Require us to ensure that no decision which significantly affects an individual is solely based on an automated process for the purposes of evaluating matters relating to them, such as conduct or performance; and
 • Be informed what we are doing to comply with our obligations under the GDPR.
If you cannot access certain information and personal data collected by the Firm, you can always contact the Company by using our Contact form. We will respond to requests to access or delete your personal data within 30 days.
Security of Personal Data.

We maintain strict security standards and procedures with a view to preventing unauthorised access to your data by anyone, including our staff. We use leading technologies such as (but not limited to) data encryption, firewalls and server authentication to protect the security of your data.

The hardware protection includes Cisco security products. The software protection tools include strict control mechanisms as follows: SSL 3, TLS 1.2 with keys equal or larger than 2048-bit. The Firm’s staff and other third parties, whenever contracted to provide support services, are required to observe our privacy standards and to allow us to audit them for compliance.
Breach of Personal Data.

In the case of a personal data breach, the Company shall without undue delay and, where feasible, not later than 72 hours after having become aware of it, notify the personal data breach to the supervisory authority- Information Commissioner’s Office, UK (ICO)unless the personal data breach is unlikely to result in a risk to the rights and freedoms of natural persons. Where the notification to ICO is not made within 72 hours, it shall be accompanied by reasons for the delay according to the Article 33 of GDPR.
Where Personal Data is stores and processed.

Personal data collected by the Firm may be stored and processed in your region or in any other country where the Company or its affiliates, subsidiaries or service providers maintain facilities. Typically, the primary storage location is in the client’s region or in the UK, often with a backup to a datacentre in another region.

The storage location(s) are chosen to operate efficiently, to improve performance, and to create redundancies to protect the data in the event of an outage or other problem. We take steps to ensure that the data we collect under this privacy statement is processed according to the provisions of this statement and the requirements of applicable law wherever the data is located.

We transfer personal data from the European Economic Area to other countries, some of which have not been determined by the European Commission to have an adequate level of data protection. When we do, we use a variety of legal mechanisms, including contracts, to help ensure your rights and protections travel with your data.
Retention of Personal Data

The Company retains personal data for as long as necessary to provide the services, or for other essential purposes such as complying with our legal obligations, including as an authorised financial services provider, resolving disputes, and enforcing our agreements. Because these needs can vary for different data types in the context of various products, actual retention periods may vary significantly. The criteria used to determine the retention periods include, for example:

 • The period of data processing needed to provide the services
 • This includes such things as maintaining and improving the performance of those services, keeping our systems secure, and maintaining appropriate business and financial records. This is the general rule that establishes the baseline for most data retention periods.
 • The data subject’s consent for a longer retention period
 • If so, we will retain data in accordance with the consent.
 • The Firm is subject to a legal, contractual, or similar obligation to retain the data
 • Mandatory data retention laws can be applied in the applicable jurisdiction, government orders to preserve data relevant to an investigation, or data that must be retained for the purposes of litigation.
Changes to this Privacy Policy.

From time to time, we may update this Privacy Policy. In the event we materially change this Privacy Policy, the revised Privacy Policy will promptly be posted to the websites and we will post a notice on our websites informing you of such changes. You agree to accept posting of a revised Privacy Policy electronically on the Website as actual notice to you. Any dispute over our Privacy Policy is subject to this notice and our Customer Agreement. We encourage you to periodically check and review this policy so that you will always know what information we collect, how we use it, and to whom we disclose it. If you have any questions that this statement does not address, please contact us via the Contact form.

Contact

If you have a privacy concern, complaint or a question for the Data Protection Officer, please contact us via the Contact form. We will respond to questions or concerns within 30 days. Unless otherwise stated, the Firm is a data controller for personal data we collect through the services subject to this statement. The Company is a private limited company under Companies House number 09145174 

The Netherland registered address is: Dabbl Netherland BV, Pietersbergweg 283, 1015 BM, Amsterdam. The Firm’s Compliance Officer is also the person responsible for data protection as the Data Protection Officer. The address for correspondence is; Dabbl Netherland BV, Pietersbergweg 283, 1015 BM, Amsterdam. Telephone: 020 79200 63.

 

Scroll to Top